DOLGOROČNI CILJI

Usmerjeni so v doseganje izboljšav in višje kvalitete dela vrtca:

 •  pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke,
 •  ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti,
 •  omogočanje individualnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino,
 •  prejemanje različnosti in znati živeti z njo,
 •  ohranjanje in spodbujanje razvoja kvalitete dela s stalnim izobraževanjem strokovnih delavk,
 •  razvijanje in krepitev avtonomije vrtca,
 •  povečanje vloge evalvacije pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu,
 •  dvig kakovosti medsebojne komunikacije med otroki, ter med otroki in odraslimi v vrtcu,
 •  zagotavljanje ustreznih prostorskih in materialnih pogojev za delo z otroki.

LETNI CILJI:

 •  skrb za celosten in zdrav razvoj otrok in zaposlenih,
 •  dopolnjevanje znanja in sposobnosti zaposlenih s kvalitetnim izobraževanjem,
 •  ohranjanje in izboljševanje kvalitete prehrane z izvajanjem HACCP programa,
 •  povečanje učinkovitosti dela s timskim sodelovanjem,
 •  sodelovanje na prireditvah na različnih ravneh s predstavitvijo dejavnosti vrtca širši javnosti,
 •  spremljanje novosti in sprememb v zakonodaji, upoštevanje le teh pri organizaciji dela.

KONTAKT

Vrtec Dobrna
Dobrna 1, 3204 Dobrna
Vodja vrtca – (03) 828 3 170 E-naslov: vodja@vrtec-dobrna.si

Dostopnost